Jana Gana Mana – India’s National Anthem

Jana Gana Mana – India’s National Anthem Tabs

E—-0–2–4-4-4-4-4–4-4-4–4-4–2–4–5—-4–4-4–2–2-2—2-0-
B———————————————————–4—–
G—————————————————————–
D—————————————————————–
A—————————————————————–
E—————————————————————–

E—-0–7–7-7-7–7-7-7-7-7–7-6-7—-5–5-5—-4–4-4—-2-5-4—-4–4-4–2–2-2–7–7-7–5-5-
B———————————————————————————————-
G———————————————————————————————-
D———————————————————————————————-
A———————————————————————————————-
E———————————————————————————————-

E—-4–4-4–2–2-2—2-0-
B——————-4—–
G————————-
D————————-
A————————-
E————————-

E—-0–2–4-4-4–4-4-4–4-4-4–2-4-5–4–4-4–2–2-2—2-0-
B—————————————————–2—–
G———————————————————–
D———————————————————–
A———————————————————–
E———————————————————–

E—-7-7-7-7-7-7-7–7-7-7–7-6-7–5–5-5–5–5-5–2-5-4—-12-11-12—-11-9-11—-9-7-9-
B—————————————————————————————
G—————————————————————————————
D—————————————————————————————
A—————————————————————————————
E—————————————————————————————

E—-0—2—4—-2-h-4-/-5————————————————————